Plan for oppstart av Nesna skole etter stenging under pandemi 2020

02. juni 2020

Nå har vi vært gjennom oppstart og ca tre uker med tilnærmet full drift ved skolen. Vi vender sakte, men sikkert tilbake til det vi ser kan minne om normale dager. Det er fortsatt en del regler og rutiner som gjelder, og for alles sikkerhet ber vi om at dere leser gjennom de nye smittevernveilederne dere finner under her.

Dere vil legge merke til at det er innført et trafikklyssystem for smittevernnivå som styres fra sentralt hold. Det er ikke skolene selv som bestemmer hvilket nivå vi ligger på. I skrivende stund ligger vi på det som betegnes som rødt nivå i veilederen, men det skiftes etter alt og dømme til gult 02.06.20.

Barneskole: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/#gult-og-rodt-niva

Ungdomsskole: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Veilederne inneholder ansvarsområder og klare retningslinjer for oppstart.

Nesna skoles plan inneholder lokale tilrettelegginger med utgangspunkt i lokale ressurser og lokaler. Nesna skole har et godt utgangspunkt med lokaler og bemanningsressurser for å tilrettelegge etter retningslinjene for åpning av hele skolen.

I korte trekk skal klassene ha en voksen per 15 elev på barnetrinnet og en voksen per 20 elev på mellom og ungdomstrinn. Klasseinndelingen ved Nesna skole slik skolen opererer i daglig drift er i tråd med utgangspunktet i voksentetthetsnormen satt av utdanningsdirektoratet, slik at skolen går tilbake til en «normalisert» drift når det kommer til inndelinger av elevene, men med restriktive samhandlinger utenfor klassene. Elevenes hverdag skal være preget av uteskole og turer (med værforbehold). Det skal oppfordres til å sende barn som kan gå på skole til å gå på skole. Barn har rett til grunnskoleopplæring, jf. FNs barnekonvensjon, grunnlov og opplæringsloven. Ved hjemmeskoleundervisning kan det forekomme tilsyn, og lærere kommer ikke til å bli pålagt tilrettelegging for hjemmeundervisning, da er det de foresatte som har ansvar for undervisning og skoleeier har ansvar for at opplæring blir fulgt i henhold til læreplan (https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleeiers-ansvar/Udir-05-2013/).

Til foresatte:

Når begynner skolen?

 • Skolen åpner 12. Mai til normale tider (barneskolen 08.30 og ungdomsskole 08.25) Hvis ikke andre tidspunkt blir oppgitt for de enkelte klassene. Da følger vi vanlig skolerute (https://www.nesna.kommune.no/filarkiv/oppvekst-og-kultur/223-skolerute-2019-2020/file). Kan mitt barn begynne på skolen?
 • Alle elevene kan begynne på skolen den 11. Mai
 • Barn som kan komme på skoler er de som har kronisk sykdom som diabetes, kontrollert astma, allergi, epilepsi, downs syndrom, barn med hjertefeil uten hjertesvikt, de med autoimmune sykdommer som bruker imundempende behandling og har stabil sykdom og premature barn uten betydelig lungesykdom
 • Barn som ikke kan være på skolen er barn som viser tegn til luftveisinfeksjoner ved hoste og feber (hoste som i sykdom), som er organtransplanterte (første tid etter transplantasjon), som er benmargstransplanterte siste 12 måneder, som er i aktiv kreftbehandling, som har alvorlig hjertesykdom, med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet, med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner, som går på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Er det vanlige tider på skolehverdagen?

 • Ja (hvis ikke annet er avtalt)

Hva gjør jeg hvis barnet mitt viser tegn til luftveisinfeksjoner?

 • Barn som viser tegn til luftveisinfeksjoner som hoste og feber skal ikke på skolen. Etter alvorlighetsgrad vurderes det fra foresatte om det er behov med kontakt med behandlende barnelege.

Hva skjer hvis barnet mitt blir sykt på skolen?

 • Hvis barnet har feber eller host med tegn på luftveisinfeksjon blir barnet tatt ut av gruppa det tilhører, får satt på munnbind (ev. den voksne som sitter sammen med får munnbind), foresatte blir kontaktet og foresatt må komme snarest å hente barnet som mottar tilsyn fra en voksen fra gruppa.

Når får barnet komme tilbake etter en luftveisinfeksjon?

 • Et døgn etter siste symptom. Altså et helt symptomfri døgn før barnet får møte opp på skolen.

Sjekkliste før skolestart:

 • Eleven får ikke ha med seg leker, bamser eller andre løse objekter som håndteres jevnlig (dette gjelder også mobiler).
 • Elevene må være godt kledd og forberedt på mye uteaktivitet. Ha med skiftetøy hver dag. Det skal ikke ligge noe igjen på skolen av skiftetøy eller private eiendeler etter endt skoledag.
 • Husk å ha med mat og drikke.
 • Skolebøker kan fraktes til og fra skole, men skal ikke deles med andre. Elevene har med seg skrivesaker. Har de glemt skal de IKKE dele med hverandre, men låne på skolen.
 • For elever som reiser med skoleskyss er det viktig å forberede barnet på å kunne sitte med avstand til medelever (veilederen anbefaler annet hvert sete i for eksempel buss)
 • Vasking av hender skal også gjøres hjemme rett før de drar til skolen og med en gang de kommer hjem
 • Folkehelseinstituttet anbefaler å snakke med barna om covid-19, spesielt hvis barnet opplever frykt. Vi ønsker at skoleåpning skal være en trygg opplevelse for barn og ungdom, men at de forstår at det er viktig å følge smittevernreglene for å passe på seg selv, sine venner, læreren og de som er hjemme (her er en link til en video fra FHI; https://youtu.be/v1W249tl1vA )
 • Vi anbefaler å bruke folkehelseinstituttet og veilederen for skolestart som utgangspunkt til informasjon om covid-19

For barn som reiser med skoleskyss:

Ved reise med kollektiv transport skal elevene ha et setes avstand mellom seg. Elever som reiser med ferje, får organisert et eget område som tilhører elever under transport. Elever som reiser med rutebuss, skal benytte bakdør ved inn og utgang. Følg gjerne barnet til og fra bussen i denne oppstartsfasen om dette er mulig.

For ansatte og foresatte som ønsker ytterligere informasjon.

Organisering

Skolen utnytter inne området til å sørge for at elever holder minst en meters avstand og unngår trengsel i gangene..

Lærerne oppfordres til å fokusere på rutiner, uteaktivitet og det sosiale samspillet ved oppstart.

Hver enkelt klasse tilrettelegger ut ifra behovet til klassen. Vedtak om spesialundervisning ivaretas ved normalisering av skoletilbudet.

Lærerne samarbeider om utetider i skolegården og ved turplanlegging for å unngå store grupper (hele trinnet) på uteområder.

Elevene ved Tomma skole får undervisning alle dager i startfasen ved Nesna skole. De får tilbud om ute SFO på kortdagene til klokken 14.00 gjennom Nesna barnehages SFO ordning. Elevene ved de andre øyene mottar tilbud om SFO frem til ferje klokken 14.00. Enkeltavtaler med foresatte om transport følges opp av ledelse. Skolen står for reisefølge om bord på ferje.

Klasserommene tilrettelegges etter veilederens- og FHIs smittevernsveiledere. Hvor det er viktig å ha avstand mellom pultene, utstyr tilgjengelig ved sitteplasser og lett tilgjengelig håndvask. Rommet skal være lett å bevege seg i uten nærkontakt med medelever.

Trinnmøter og utviklingsgruppemøter ved skolen for å opprettholde informasjonsflyt går som normalt, i tillegg til ukentlige møter med verneombud og tillitsvalgte.

Smittevern

Helsesøster kommer innom alle gruppene (gruppene som er delt inn) for å gi opplæring i smittevern tirsdag 12. Mai. Helsesøster vil også være tilgjengelig for elever til å ta kontakt til de som har behov for det, tlf: 75 06 72 20 og epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lærerne iverksetter rutiner for håndvask med såpe og vann når elevene kommer inn på skolen, når elevene går ut, før og etter mat, når elevene kommer inn, hvis elevene klør i ansikt/piller nese/pakker fingre i munn før elevene drar hjem og ved synlige skittene hender.

I gangene til elevene skal det være flyt for å unngå at det oppstår kø. Innendørs følger vi veilederen for avstand og setter en meter avstand for når elevene beveger seg i rommet og to meter når elevene sitter ved egen pult.

Det vil bli økt bemanning i renhold som starter tidligere på dagen for å kunne møte kravene i veileder. Det er viktig ha timeplaner på dørene for uka hvor det er lagt inn blå felter for når elevene ikke er på klasserommet og røde felter når klasserommet er opptatt. Slik kan renholdere raskt organisere vask av kontaktpunkter fra tidlig på dagen av.

De inndelte elevgruppene skal i minst mulig grad ha kontakt med andre grupper, og assistenter som er tildelt to grupper skal følge opp med håndvask. Dersom den voksne har vært i nærkontakt med elever som trenger trøst eller nærhet skal ansikt også vaskes i tillegg bør de bytte overdel hvis nødvendig (tårer, snørr, å bli hostet på og kroppslige vesker er slike tilfeller)

Ved at det oppdages symptomer på luftveisinfeksjon ved tegn som hosting eller feber (alle trinn er utstyr med non-touch febermåler) skal foresatte kontaktes snarest. Ved sykdomstegn skal eleven ut av gruppen og ha tilsyn av en voksen. Etter alvorlighetsgrad på symptomer vurderes det om det skal være ute eller inne. Eleven får satt på munnbind (hvis eleven nekter skal den voksne iføres munnbind). Eleven skal snarest hentes av foresatt hvor foresatt vurderer om det barnet skal følges opp av lege. Ved gjentatte hendelser av denne art skal dette rapporteres til skolens ledelse.

Elever som viser sykdomstegn, skal ikke på skolen før det har gått et døgn uten symptomer.

Foresatte som leverer barn på skolen blir oppfordret til å ta farvel på tomtegrensen til skolens område. Dette er får å hindre at det blir stor pågang ved gangdørene til elevene. Foresatte skal ikke oppholde seg inne i lokalene hvor elevene har undervisning i denne perioden (hvis det ikke er en nødsituasjon), men ta kontakt med lærer hvis det er nødvendig.

Lærere oppfordres fortsatt til hjemmekontor der det er mulig, og å ta i bruk klasserommene som arbeidsrom for arbeid som må gjøres på skolen. Trinnkontorene er fortsatt åpne for å kunne skrive ut, ta kopier, hente nødvendig utstyr og gjøre det mest nødvendigste. Vi gjør dette for å unngå ansamlinger som bryter ved smittevernstiltakene og to meters avstand ved stillesitting.

Lærerne kartlegger og informerer om elever som ikke møter til skolestart. I forkant er det viktig å ha dialog med hjemmet og informere ledelse om elever som ikke blir sent på skolen for å holde oversikt over hvem som mottar hjemmeundervisning. Informasjonen samles, overbringes til ledelse og følges opp av ledelse.

Lærer oppfordres til å holde avstand til kolleger på arbeidsplassen før og under skoletid.

Det henges opp plakater til minne om rutinene som utformes. Ledelse har laget forslag.

SFO

I startfasen er det innstrammet åpningstider for SFO frem til 16.00 til de som har SFO-plass. Alle elevene fra øyene har SFO frem til 14.00. Avtaler om henting av barn mellom skole og barnehage går som normalt.

Brannvern

Følger normal plan

Bibliotek

Biblioteket er stengt til ny informasjon kommer. Det vil si at bibliotekets område og tilhørende dører skal være stengt. Det vil fortsatt muligheten for å låne bøker være tilgjengelig ved følgende avtale med biblioteket. Kontaktlærerne i klassene har mulighet til å levere bestillingslister på e-post på hvilke bøker de ønske å låne på tirsdager. På torsdagene settes det frem kasser med bøkene som er bestilt som kontaktlærer tar med seg til klassene. På tirsdager fremover er det mulighet til å levere bøkene i de samme kassene med ny bestillingsliste per e-post. Bøkene som blir levert blir da satt i karantene i fem dager. Bøker skal ikke være lagt i plastposer og det er ingen selvbetjening (DVD lånes ikke ut under denne perioden).

Hallen/kantina

Hallen/kantina er enda stengt for gjennomgang og som oppholdssted for elever. Ungdomsskole spiser på klasserommene. All bruk av mikrobølgeovn er ikke tillatt.

Butikk for ungdomsskolen

Elever får ikke gå på butikken i skoletiden frem til ny bestemmelse fra skoens ledelse.

Ansvar

Ledelsen har ansvar for å følge opp at veilederen ved arbeidsplassen følges opp av de ansatte og motta innspill fra ansatte og foreldregruppene. Det skal holdes jevnlig kontakt fra ledelse med tillitsvalgte, verneombud, helsesøster, overlege, renhold, ansatte, skoleeier, barnevern, PPT og TPO-team.

Ledelsen har et særskilt ansvar for å holde informasjonsflyten innad og utad av skolen i denne perioden. Foresatte skal ha informasjon gjennom www.nesnaskolen.no , og ansatte gjennom mail, teams, tillitsvalgte, verneombud og trinnledere.

Ansatte skal holde seg oppdatert på veilederne og informasjon fra utdanningsdirektoratet www.udir.no og folkehelseinstituttet www.FHI.no .

 

Dette skal være et dynamisk dokument som oppdateres

Sist oppdatert 01.06.2020

 

John Harald Bustnes

Magnus Orheim

Sist redigert tirsdag, 02 juni 2020 07:27